Informujeme zákazníkov ,že momentálne nevykonávame opravu chladiacích zariadení

 

O nás

Záručný servis Bosch, Siemens a pozáručný servis domácich spotrebičov ,oprava kávovarov všetkých značiek, montáž vstavaných spotrebičov do kuchynskej linky.


01 Poradenstvo

Poradíme Vám ako sa správne starať o spotrebič ,vypočujte si rozhovor Slovenského rozhlasu so mnou ako sa spravne starať o spotrebič aby Vám vydrzal najdlhšie a nemali ste s ním problém

Pracky.mp3

Umyvacky.mp3

Varne dosky.mp3

Rury.mp3

Vysavece.mp3


02 Náhradné diely 

Potrebujete zohnať náhradný diel na Vašu pračku,umývačku príp. iný? Neváhajte nás kontaktovať


03 Montáž vstavaných spotrebičov

Kúpili ste si novu varnú dosku,sporák, umývačku a nemá Vám ju kto namontovať? Sme autorizovaný servis a uznávajú nás aj poisťovne a výrobcovia


04 Servis malej bielej techniky

Pokazený kávovar,mixér a pod.? Kontaktujte nás a prevezmeme si Váš spotrebič.Nemusíte nikam chodiť.

05 Servis veľkej bielej techniky

Rúra nehreje? Umývačka nenapúšťa?Pračka neodstreďuje? Volajte alebo nás kontaktujte cez formulár

Potrebujete servis alebo náhradný diel? Neváhajte nás kontaktovať.


Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie:

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianského zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Záručná doba je 24 mesiacov a platí od dátumu prevzatia veci kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručných podmienkach uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo u podnikateľa určeného na vykonanie opravy. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, najneskôr však do troch týždňov od prevzatia veci (§ 621 Občianskeho zákonníka). V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predajcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania (§ 649 Občianskeho zákonníka). Objednávateľ je povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť vec zhotovená. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bola vec zhotovená, môže zhotoviteľ s vecou voľne nakladať (§ 650 Občianskeho zákonníka).

Spôsob vybavenia záručnej reklamácie:

Pri vzniknutej reklamácii je ptrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbuchujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol riadne zakúpený. Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručných podmienkach (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.) V prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu od predajcu. Pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôro do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spôsob vybavenia pozáručnej reklamácie:

Ak ide o opravu alebo úpravu veci, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhodoviteľ podľa jeho objednávky vykonal opravu alebo úpravu veci, zhotoviteľovi vznikne právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu za opravu alebo úpravu veci (§ 652 Občianskeho zákonníka). Servis vykonáva opravu veci v zmysle § 652 - 656 Občianskeho zákonníka. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia, alebo účinky opotrebenia. Servis si vyhradzuje právo odstrániť vadu veci i pri použití dielu s odchýlkou farby, tvaru, indikácie, pokiaľ nemá originálny diel na sklade. Oprava vady, spôsobenej zákazníkom môže byť poskytnutá bezplatne, zákazník však stráca nárok na ostatné výhody, vyplývajúce zo záruky. Záručná doba je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak. Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhodoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.